เทคโนโลยี รักษาปัญหาสายตาด้วยเลสิก

เทคโนโลยี รักษาปัญหาสายตาด้วยเลสิก เลสิก (LASIK: Laser-Assisted In-Situ Keratomileusis) คือวิธีการผ่าตัดกระจกตาด้วยการใช้แสงเลเซอร์ปรับรูปร่างความโค้งของกระจกตา เพื่อให้แสงหักเหและตกกระทบบนจอประสาทตา ทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เป็นการรักษาที่ส่งผลในระยะยาวสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ทั้งสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง เพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องสวมใส่แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป หรือลดระดับความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อช่วยในการมองเห็น

เลสิก

เลสิก ใช้ในกรณีใด ?

เลสิก เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการทำเลสิก ต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ดังนี้

– สายตาสั้น (Myopia) คือผู้ป่วยมีลูกนัยน์ตายาวกว่าปกติ หรือมีกระจกตาที่โค้งมากเกินไป เป็นเหตุให้แสงตกกระทบโฟกัสที่ด้านหน้าจอประสาทตา จึงทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลเป็นภาพเบลอ แต่จะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ชัดเจน
– สายตายาว (Hyperopia) คือผู้ป่วยมีลูกนัยน์ตาสั้นกว่าปกติ หรือมีกระจกตาแบน เป็นเหตุให้แสงตกกระทบโฟกัสที่ด้านหลังจอประสาทตา จึงทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้เป็นภาพเบลอ
– สายตาเอียง (Astigmatism) คือผู้ป่วยมีการหักเหของแสงที่ตกกระทบโฟกัสที่จอประสาทตาไม่เรียบสม่ำเสมอในระนาบเดียวกัน ทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน

ข้อบ่งชี้ในการทำเลสิก

ผู้ที่ต้องการทำเลสิก ต้องได้รับการอนุญาตและเห็นชอบจากแพทย์ โดยแพทย์จะพิจารณาตามกรณีต่อไปนี้

– ผู้ป่วยต้องการรักษาปัญหาทางสายตาในระยะยาวด้วยการทำเลสิก แทนการใช้แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์ และผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสายตาที่สมควรแก่การรักษาด้วยการทำเลสิก
– ผู้ป่วยควรมีอายุ 21 ปีขึ้นไป หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ที่เห็นสมควร และควรเป็นผู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนยารักษาอาการใด ๆ ในระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อไม่ให้มีผลต่อกระทบต่อการรักษาด้วยเลสิก

เตรียมการก่อนทำเลสิก

การตัดสินใจ ก่อนทำเลสิก จักษุแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตาใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าและมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพน้อยกว่าก่อน หากผู้ป่วยตัดสินใจจะทำการผ่าตัดรักษา แพทย์จะพิจารณาและตัดสินใจร่วมกับผู้ป่วย ด้วยการพูดคุยถึงข้อดี ข้อเสีย ขั้นตอน วิธีการ ผลการรักษา ค่าใช้จ่ายในการทำเลสิก
การตรวจดวงตาก่อนการผ่าตัด แพทย์จะซักประวัติการเจ็บป่วย การรักษา และทำการตรวจดวงตาว่าผู้ป่วยมีสัญญาณต่อไปนี้หรือไม่
– ตาติดเชื้อ หรืออักเสบ
– ตาแห้ง
– รูม่านตาขยายใหญ่
– ความดันตาสูง
– มีภาวะเจ็บป่วยอื่น ๆ บริเวณดวงตา

จากนั้น แพทย์จะตรวจวัดสายตา ตรวจดูเส้น ความหนา และลักษณะของกระจกตา รวมถึงตรวจหาความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับดวงตา เพื่อคำนวณและระบุจุดที่ควรทำเลสิกด้วยการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ระนาบคลื่นแสง (Wavefront-Guided Technology) เพื่อให้จักษุแพทย์เห็นภาพดวงตาที่มีความละเอียดสูงก่อนทำการผ่าตัดนำเนื้อเยื่อกระจกตาที่ระบุไว้ออกไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด

– เลิกใส่คอนแทคเลนส์ ต้องงดใช้คอนแทคเลนส์ก่อนทำเลสิกอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ใช้คอนแทคเลนส์มีผลกระทบต่อกระจกตา โดยในระหว่างนี้ผู้ป่วยควรสวมแว่นสายตาแทน
– งดใช้เครื่องสำอางตกแต่งบริเวณดวงตา ไม่ใช้เครื่องสำอาง ครีม โลชั่น หรือน้ำหอมใด ๆ ทาบริเวณรอบดวงตา ทั้งก่อนวันผ่าตัด 1 วัน และในวันที่นัดหมายทำการผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
– งดทำผมหรือใช้เครื่องประดับบนศีรษะ ผู้ป่วยต้องไม่ตกแต่งทรงผมหรือใช้เครื่องประดับใด ๆ ที่จะกระทบต่อการวางตำแหน่งของศีรษะในขณะใช้เครื่องมือเลเซอร์
– การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารมื้อเบา ๆ ในวันที่จะทำการผ่าตัด และรับประทานยาตามที่แพทย์กำหน
– เตรียมค่าใช้จ่าย การทำเลสิก เป็นวิธีการรักษาทางเลือก จึงไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ หรือสวัสดิการในภาคสังคม ผู้ป่วยที่ตัดสินใจทำเลสิกจึงต้องเตรียมค่ารักษามาด้วยตนเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำเลสิกในประเทศไทยโดยประมาณอยู่ที่ 60,000-100,000 บาท
– เตรียมร่างกายให้พร้อม หากเจ็บป่วยกะทันหัน หรือรู้สึกไม่สบายในวันที่นัดหมายผ่าตัด ควรปรึกษากับแพทย์ว่าควรเลื่อนการผ่าตัดออกไปหรือไม่ อย่างไร
– เตรียมการหลังผ่าตัด ให้ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดมารับกลับบ้าน เพราะนอกจากต้องพักรักษาดวงตาแล้ว อาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาก่อนการผ่าตัดด้วย

ขั้นตอนการผ่าตัด

– การให้ชา แพทย์จะให้ยาชาเฉพาะที่ในรูปแบบยาหยอดตา และแพทย์จะทำการผ่าตัดหลังยาชาออกฤทธิ์
– วิธีการผ่าตัด ในการทำเลสิก จักษุแพทย์จะใช้เครื่องมือยึดเปิดเปลือกตา แล้วใช้เครื่องไมโครเคอราโตม (Microkeratome) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด หรือใช้เครื่องเฟมโตเซเคินเลเซอร์ (Femtosecond Laser) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์ ผู้ป่วยต้องมองโฟกัสไปที่แสง ซึ่งจะช่วยให้ดวงตาอยู่กับที่ในระหว่างที่แพทย์ใช้เลเซอร์ตัดกระจกตา แผ่นกระจกตาจะถูกลอกออกมา จักษุแพทย์จะใช้เครื่องมือทำให้แผ่นกระจกตาเป็นรูปร่างตามที่วางแผนรักษาไว้ แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิม ทั้งนี้เพื่อให้แสงสามารถตกกระทบลงบนจอประสาทตา จนผู้ป่วยสามารถมองเห็นภาพต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
– เวลาที่ใช้ในการผ่าตัด การทำเลสิกใช้เวลาโดยประมาณ 30 นาที
– เวลาที่ใช้ในการฟื้นตัว หลังการผ่าตัด ดวงตาจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน และอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดจะดีขึ้นและหายไปภายใน 2-3 วัน โดยทัศนวิสัยในการมองเห็นจะคงที่และดวงตาจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ภายในประมาณ 2-3 เดือนหลังการผ่าตัด โดยขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ป่วยก่อนการรักษาด้วย

Close Menu